Riešené projekty

Naša spoločnosť (v spolupráci s našimi partnermi) sa podieľala na riešení viac ako 200 projektov v rámci aj mimo Európy.

Tu sme uviedli niekoľko príkladov projektov:

Analýza systému údržby VN/NN transformátorov v spoločnosti Slovnaft, a.s (Slovensko)

Overenie návrhu klesačiek vo veternom parku Krammer 150 kV (Holandsko)

Výpočet skratových pomerov vo vnútropodnikovej sústave Mariel (Kuba)

Návrh nastavenia ochrán v novej časti priemyselnej sústavy FFBL (Pakistan)

Mapa sveta so zvýraznenými krajinami zobrazuje naše celosvetové aktivity. Úplný zoznam našich referencií je k dispozícii na vyžiadanie.