Ponuka našich služieb

Sieťové výpočty a analýzy

Ponúkame vysokoodborné výpočty a analýzy chodov elektroenergetických sústav, výpočty skratových pomerov, overovanie kvality elektrickej energie. Analýzy a sieťové výpočty slúžia ako podklad pre prevádzku, údržbu, plánovanie, strategické rozhodovanie, návrhy rozpočtov, či komunikáciu s regulačnými úradmi.

Gridman ponúka svoje služby v nasledovných oblastiach:

 • ustálené chody sústavy,
 • skratové pomery,
 • analýza porúch,
 • návrh nastavenia ochrán a filozofie chránenia,
 • stabilita elektrizačnej sústavy,
 • kvalita a spoľahlivosť elektrickej energie,
 • uzemňovacie a bleskozvodné sústavy,
 • štúdie pripojiteľnosti nových zdrojov do ES,
 • arc-flash štúdie,
 • technicko-ekonomicko-legislatívne analýzy v oblasti elektroenergetiky.

Chránenie elektrických zariadení

Naši odborníci majú bohaté medzinárodné skúsenosti s problematikou chránenia generátorov, prenosových a distribučných sústavy a podnikových elektrických sietí.

gridman protection

Gridman je pripravený na riešenie Vašich problémov:

 • výpočet poruchových prúdov,
 • štúdie chránenia a koordinácie ochrán,
 • komplexný návrh systému chránenia,
 • špecifikácia prístrojových transformátorov napätia a prúdu,
 • návrh nastavenia parametrov elektrických ochrán,
 • analýza poruchových udalostí, poruchových záznamov a pôsobenia ochrán,
 • tvorba vzdelávacích a prevádzkových príručiek pre systémy chránenia.

Projekčná činnosť

Naši špecialisti majú odborné znalosti potrebné na vyriešenie aj tých najnáročnejších projektov, pričom zohľadňujú kritériá bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti.

projection

Vieme Vám pomôcť vyriešiť projekty pre:

 • vzdušné a káblové vedenia VN, NN,
 • transformovne VN/NN,
 • elektroinštalácie priemyselných objektov,
 • technologické zariadenia VN,
 • domové prípojky,
 • elektroinštalácie objektov občianskej výstavby,
 • bleskozvodné a uzemňovacie sústavy,
 • verejné osvetlenie.

Analýza údržby elektroenergetických zariadení

Do našej ponuky zaraďujeme aj údržbu elektroenergetických zariadení. Systém procesu údržby sa skladá z viacerých samostatných procesov pre ciele a stratégie údržby, plánovanie údržbových výkonov, management a vývoj zdrojov, implementáciu údržby, následné a neustále zlepšovanie.

udrzba

Gridman Vám ponúka službu Smart@MAintenance, kde si môžete podľa potreby vybrať z nasledovných modulov:

 • analýza legislatívnych, technických a ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
 • návrh nového systému údržby,
 • implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Dátová analytika

Dátová analytika, ako súčasť dátovej vedy, je fundamentálnou súčasťou modernej práce s dátami. Súčasťou tímu Gridman sú odborníci, ktorí sledujú najnovšie trendy v oblasti dátovej vedy, a ktorí tieto vedomosti vyžívajú pri riešení výziev, ktoré prináša moderná elektroenergetika.

data science

Spoločnosť Gridman ponúka v tomto smere nezameniteľné služby:

 • analýza dátových skladov,
 • analýza a spracovanie dát podľa požiadavky zákazníka,
 • návrh predikčných modelov,
 • návrh analytických postupov pre riadenie aktív (Asset Management).

Elektrické merania

Spoločnosť Gridman poskytuje spoľahlivé služby v oblasti merania elektrických veličín, pričom využíva najmodernejšie technológie. Naši odborníci v závislosti od požiadavky zákazníka vyberú najvhodnejšiu meraciu metódu.

elektricke merania

Na Gridmana sa môžete spoľahnúť pri elektrických meraniach:

 • základných elektrických veličín (prúdy, napätia, výkony, účinník),
 • kvality elektrickej energie (vyššie harmonické, flicker, poklesy napätí, nesymetria),
 • uzemňovacích a bleskozvodných sústav (krokové a dotykové napätia, impedancia uzemnenia).

Vzdelávacia činnosť

Naša spoločnosť Gridman cíti spoločenskú zodpovednosť za zvyšovanie úrovne technických vedomostí a schopností ako odbornej tak aj laickej verejnosti Z toho dôvodu pravidelne publikujeme nadobudnuté poznatky na rôznych konferenciách či v odborných periodikách.

V oblasti vzdelávania Vám a Vašim zamestnancom Gridman ponúka:

 • odborné prednášky,
 • semináre na aktuálne témy a trendy,
 • tvorbu vzdelávacích materiálov na vyžiadané témy,
 • tematické školenia po dohode so zákazníkom.